خانه / بایگانی برچسب: دانشگاه امام صادق علیه السلام

بایگانی برچسب: دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرق و مذاهب؛ جلسه چهاردهم

TasvirShakhes-Kashani-13961017-14-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

چهاردهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-13-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

سیزدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-12-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

دوازدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-11-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

یازدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13961010-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

دهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13961003-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

نهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح این آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960926-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هشتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960919-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هفتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960905-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

ششمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13960821-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

پنجمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »