مخدوش نمودن و تحریف نسخه خطی «کتاب الضعفاء»

AxMatn-50-VIP-ThaqalainSite

مخدوش نمودن و تحریف نسخه خطی «کتاب الضعفاء» بخاری که در آن ابوحنیفه را به شدت تضعیف کرده است.

مشخصات نسخه

کتاب «الضعفاء و المتروکین» تألیف محمد بن اسماعیل بخاری

نسخه نگهداری شده در مکتبه جامعه الکبیر ـ صنعاء

تاریخ کتابت: 645 هـ ق