بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء با سایر اصحاب رسول خدا