ما در دوره غیبت راهی بهتر از «ولایت فقیه» نمیشناسیم