آشنایی با مسئله ای به نام «روایت سازی»

برگرفته از جلسه اول «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 24 آبان 1401