درنگی در منطق قرآن کریم؛ جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی روز پنجشنبه مورخ 17 فروردین ماه ۱۴۰۲ در آستان مقدّس امامزاده قاضی الصابر علیه السلام به ادامه ی سخنرانی با موضوع “درنگی در منطق قرآن کریم” پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود.