خصیصه سلبی حدیث سدّ الأبواب

برگرفته از جلسه چهل و چهارم «سیر تکوّن عقاید شیعه»