ما در تولّی ضعیف هستیم

برگرفته از جلسه شانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»