قرآن؛ معجزه جاوید پیامبر و کتاب زندگی بشر

برگرفته از جلسه چهل و پنجم «سیر تکوّن عقاید شیعه»