اولین قدم در پاسخ به شبهات

برگرفته از جلسات “خطر غفلت”