إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْه

برگرفته از جلسات “سیر تکوّن عقاید شیعه”