کریم بودنِ امام حسن مجتبی علیه السلام تجربه شده بود