مسئله “عدالت صحابه” بعداً ساخته شده است

برگرفته از جلسات «سیر تکوّن عقاید شیعه» ماه مبارک رمضان 1401 هجری شمسی