نگاه اجمالی به جمل و شباهت های آن با کربلا

برگرفته از جلسه اول «آثار سقیفه باقیست» – اول مهر 1401