این اعتقاد ماست که شیوه ی زندگی درست می کند

برگرفته از جلسه دوم «آثار سقیفه باقیست» – دوم مهر 1401