یا امام رضا! سفارشِ ما را به فرزندتان کنید

برگرفته از جلسه چهارم «آثار سقیفه باقیست» – چهارم مهر 1401