شعرای قدیمی از مبنای مشکلات اسلام می گویند

برگرفته از جلسه چهارم «آثار سقیفه باقیست» – چهارم مهر 1401