نقش فضای مجازی در تولید یک مسئله برای جامعه

برگرفته از جلسه اول «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 24 آبان 1401