این ما هستیم و روایت از رخدادها

برگرفته از جلسه اول «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 24 آبان 1401