«بنی امیه» با یک کشته، هفتاد سال جریان داری کرد

برگرفته از جلسه دوم «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 01 آذر 1401