اثر محبّت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در دنیا و آخرت

برگرفته از جلسه چهاردهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»