اعترافی از ابن تیمیه

برگرفته از جلسه پانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»