عدم بیان فضائل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بصورت سلبی؟!

برگرفته از جلسه سی و هفتم «سیر تکوّن عقاید شیعه»