مشکلِ ذهبی در مواجهه با حدیث طیر

برگرفته از جلسه پانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»