نجات ولو فقط یک نفر، برای امام مهم است

برگرفته از جلسه سی و هشتم «سیر تکوّن عقاید شیعه»