مسلمانانی که به پیامبر خودشان محبّت ندارند!

برگرفته از جلسه شانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»