وقتی نگاه عمار را هم ندید می‌گیرند

برگرفته از جلسات “سیر تکوّن عقاید شیعه”