چرایی انتخاب امام‌ رضا (ع) به ولیعهدی از سوی مأمون

استاد محمد الله اکبری در این نشست، با ارائه شواهد تاریخی، انگیزه مامون از انتخاب امام رضا (ع) به ولایتعهدی را خاموش کردن شورش علویان و مهم تر از آن، همراه کردن حزب عربی عباسی با خود دانست.

صوت جلسه