جنایاتِ کربلا تکراری بود!

برگرفته از جلسه دوم «آثار سقیفه باقیست» – دوم مهر 1401