تئوریزه کردن قتل حضرت سیّدالشّهداء صلوات الله علیه توسّط عبدالله بن عمر

برگرفته از جلسه دوم «آثار سقیفه باقیست» – دوم مهر 1401