یک دینی «یزید» را تولید می کند!

برگرفته از جلسه دوم «آثار سقیفه باقیست» – دوم مهر 1401