آیا فقط یزید شرابخوار بود؟

برگرفته از جلسه سوم «آثار سقیفه باقیست» – سوم مهر 1401