خشونت های تکراری کربلا

برگرفته از جلسه سوم «آثار سقیفه باقیست» – سوم مهر 1401