نظر امام رضا علیه السلام در مورد ابوموسی اشعری

برگرفته از جلسه سوم «آثار سقیفه باقیست» – سوم مهر 1401