چرا جامعه شایعات بر علیه امام حسن مجتبی صلوات الله علیه را قبول می کرد؟

برگرفته از جلسه سوم «آثار سقیفه باقیست» – سوم مهر 1401