خطبه ی دلربای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه

برگرفته از جلسه سوم «آثار سقیفه باقیست» – سوم مهر 1401