اگر تحلیل دقیق از قیام امام حسین علیه السلام نداشته باشیم

برگرفته از جلسه چهارم «آثار سقیفه باقیست» – چهارم مهر 1401