ایجاد اختلال در سیستم معرفتی مردم

برگرفته از جلسه چهارم «آثار سقیفه باقیست» – چهارم مهر 1401