جهت بیان فضایل سلبی و قیاسی برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

برگرفته از جلسه سی و پنجم «سیر تکوّن عقاید شیعه»