تحلیل آتش بس امام حسن مجتبی علیه السلام

برگرفته از جلسه سی و ششم «سیر تکوّن عقاید شیعه»