امام حسن مجتبی صلوات الله علیه در دفاع از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

برگرفته از جلسه پانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»