خصیصه کفویّت؛ یکی از نصوص امامت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است

برگرفته از جلسه سی و هشتم «سیر تکوّن عقاید شیعه»