حُذَیفه سلام الله علیه از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می گوید

برگرفته از جلسه سی و هشتم «سیر تکوّن عقاید شیعه»