«جهاد تبیین» یک شعار نیست

برگرفته از جلسه دوم «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 01 آذر 1401