محرم و صفر

روضه ها

روضه شب یازدهم محرم سال 1397
روضه شب دهم محرم سال 1397
روضه شب نهم محرم سال 1397
روضه شب هشتم محرم سال 1397
روضه شب هفتم محرم سال 1397
روضه شب ششم محرم سال 1397

عقل سرخ

عقل سرخ – جلسه سیزدهم
عقل سرخ – جلسه دوازدهم
عقل سرخ – جلسه یازدهم
عقل سرخ – جلسه دهم
عقل سرخ – جلسه نهم
عقل سرخ – جلسه هشتم

فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا

فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه بیستم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه نوزدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه هجدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه هفدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه شانزدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه پانزدهم

اهمیت عزاداری

اهمیت عزاداری ـ جلسه سوم
اهمیت عزاداری ـ جلسه دوم
اهمیت عزاداری ـ جلسه اول

تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام

تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام – جلسه سوم
تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام – جلسه دوم
تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام – جلسه اول

مردم کوفه

مردم کوفه – 5
مردم کوفه – 4
مردم کوفه – 3
مردم کوفه – 2
مردم کوفه – 1