محرم و صفر

روضه ها

No data was found

عقل سرخ

عقل سرخ – جلسه سیزدهم
عقل سرخ – جلسه دوازدهم
عقل سرخ – جلسه یازدهم
عقل سرخ – جلسه دهم
عقل سرخ – جلسه نهم
عقل سرخ – جلسه هشتم

فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا

فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه بیستم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه نوزدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه هجدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه هفدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه شانزدهم
فقهای منافق و تخریب چهره سیدالشهدا علیه السلام – جلسه پانزدهم

اهمیت عزاداری

اهمیت عزاداری ـ جلسه سوم
اهمیت عزاداری ـ جلسه دوم
اهمیت عزاداری ـ جلسه اول

تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام

تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام – جلسه سوم
تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام – جلسه دوم
تفاسیر سکولارها از قیام سیدالشهدا علیه السلام – جلسه اول

مردم کوفه

مردم کوفه – 5
مردم کوفه – 4
مردم کوفه – 3
مردم کوفه – 2
مردم کوفه – 1